Class JanrainHelper


 • public class JanrainHelper
  extends java.lang.Object
  Java Helper Class for Janrain Engage
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   static java.lang.String module  
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   JanrainHelper​(java.lang.String apiKey, java.lang.String baseUrl)  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   java.util.HashMap<java.lang.String,​java.util.List<java.lang.String>> allMappings()  
   static org.w3c.dom.Element authInfo​(java.lang.String token)  
   java.lang.String getApiKey()  
   java.lang.String getBaseUrl()  
   static java.lang.String janrainCheckLogin​(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
   void map​(java.lang.String identifier, java.lang.Object primaryKey)  
   java.util.List<java.lang.String> mappings​(java.lang.Object primaryKey)  
   void unmap​(java.lang.String identifier, java.lang.Object primaryKey)  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Field Detail

   • module

    public static final java.lang.String module
  • Constructor Detail

   • JanrainHelper

    public JanrainHelper​(java.lang.String apiKey,
               java.lang.String baseUrl)
  • Method Detail

   • getApiKey

    public java.lang.String getApiKey()
   • getBaseUrl

    public java.lang.String getBaseUrl()
   • authInfo

    public static org.w3c.dom.Element authInfo​(java.lang.String token)
   • allMappings

    public java.util.HashMap<java.lang.String,​java.util.List<java.lang.String>> allMappings()
   • mappings

    public java.util.List<java.lang.String> mappings​(java.lang.Object primaryKey)
   • map

    public void map​(java.lang.String identifier,
            java.lang.Object primaryKey)
   • unmap

    public void unmap​(java.lang.String identifier,
             java.lang.Object primaryKey)