Class SolrTests

java.lang.Object
junit.framework.Assert
junit.framework.TestCase
All Implemented Interfaces:
junit.framework.Test

public class SolrTests extends OFBizTestCase
 • Constructor Details

  • SolrTests

   public SolrTests(String name)
 • Method Details

  • tearDown

   protected void tearDown() throws Exception
   Overrides:
   tearDown in class junit.framework.TestCase
   Throws:
   Exception
  • testAddProductToIndex

   public void testAddProductToIndex() throws Exception
   Test add product to index.
   Throws:
   Exception - the exception
  • testAddToSolrIndex

   public void testAddToSolrIndex() throws Exception
   Test add to solr index.
   Throws:
   Exception - the exception
  • testAddToSolrIndexInvalidProduct

   public void testAddToSolrIndexInvalidProduct() throws Exception
   Test add to solr index invalid product.
   Throws:
   Exception - the exception
  • testAddListToSolrIndex

   public void testAddListToSolrIndex() throws Exception
   Test add list to solr index.
   Throws:
   Exception - the exception
  • testAddListToSolrIndexInvalidProducts

   public void testAddListToSolrIndexInvalidProducts() throws Exception
   Test add list to solr index invalid products.
   Throws:
   Exception - the exception