SecretKeyCallback

ElementMissed InstructionsCov.Missed BranchesCov.MissedCxtyMissedLinesMissedMethods
Total16 of 160%0 of 0n/a447744
SecretKeyCallback(SecretKeyCallback.Request)60%n/a113311
setKey(SecretKey)40%n/a112211
getRequest()30%n/a111111
getKey()30%n/a111111