Class Error

java.lang.Object
org.apache.ofbiz.ws.rs.response.Error

public class Error extends Object
 • Constructor Details

  • Error

   public Error()
  • Error

   public Error(int statusCode, String statusDescription, String errorMessage)
  • Error

   public Error(int statusCode, String statusDescription, String errorMessage, List<String> additionalErrors)
 • Method Details

  • code

   public Error code(int statusCode)
   Parameters:
   statusCode -
   Returns:
  • description

   public Error description(String statusDescription)
   Parameters:
   statusDescription -
   Returns:
  • message

   public Error message(String errorMessage)
   Parameters:
   errorMessage -
   Returns:
  • type

   public Error type(String type)
   Parameters:
   type -
   Returns:
  • statusCode

   public Error statusCode(int statusCode)
   Parameters:
   statusCode -
   Returns:
  • additionalErrors

   public Error additionalErrors(List<String> additionalErrors)
   Parameters:
   additionalErrors -
   Returns:
  • errorDesc

   public Error errorDesc(String errorDesc)
   Parameters:
   errorDesc -
   Returns:
  • getStatusCode

   public int getStatusCode()
   Returns:
   the statusCode
  • getType

   public String getType()
   Returns:
   the type
  • setStatusCode

   public void setStatusCode(int statusCode)
   Parameters:
   statusCode - the statusCode to set
  • getStatusDescription

   public String getStatusDescription()
   Returns:
   the statusDescription
  • setStatusDescription

   public void setStatusDescription(String statusDescription)
   Parameters:
   statusDescription - the statusDescription to set
  • getErrorMessage

   public String getErrorMessage()
   Returns:
   the errorMessage
  • setErrorMessage

   public void setErrorMessage(String errorMessage)
   Parameters:
   errorMessage - the errorMessage to set
  • getAdditionalErrors

   public List<String> getAdditionalErrors()
   Returns:
   the additionalErrors
  • setAdditionalErrors

   public void setAdditionalErrors(List<String> additionalErrors)
   Parameters:
   additionalErrors - the additionalErrors to set
  • getErrorDesc

   public String getErrorDesc()
   Returns:
   the errorDesc
  • setErrorDesc

   public void setErrorDesc(String errorDesc)
   Parameters:
   errorDesc - the errorDesc to set